Investor Relations

Corporate
Governance

Corporate Governance Framework

De corporate governance van KPN is opgezet in overeenstemming met de Nederlandse wettelijke voorschriften, de Nederlandse Corporate Governance Code en de toepasselijke effectenregelgeving. Daarnaast wordt de vennootschap beheerst door de statuten en interne procedures zoals de reglementen van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen.

Koninklijke KPN N.V. is een beursvennootschap opgericht naar Nederlands recht. De aandelen van KPN zijn genoteerd op Euronext Amsterdam. The statuten van KPN zijn voor het laatst gewijzigd op 20 april 2018.

KPN kwalificeert als een “grote onderneming” (structuurvennootschap) en past de relevante bepalingen van de Nederlands regelgeving toe. KPN heeft een "two-tier"- bestuursstructuur met een Raad van Bestuur en een Raad van Commissarissen. De Raad van Bestuur is belast met het dagelijks bestuur. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het strategische en commerciële beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de onderneming. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en houden ze rekening met de relevante belangen van de stakeholders. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving.

De Raad van Commissarissen benoemt en ontslaat leden van de Raad van Bestuur. Leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op bindende voordracht van de Raad van Commissarissen.

KPN hanteert een corporate-governancebeleid dat in lijn is met de Nederlandse Corporate Governance Code gebaseerd op het principe "pas toe of leg uit".

De Corporate Governance Code definieert een onderneming als een lange termijn samenwerkingsverband  van diverse bij de vennootschap betrokken stakeholders. Stakeholders zijn groepen en individuen die direct of indirect het bereiken van de doelstellingen van de vennootschap beïnvloeden of er door worden beïnvloed: werknemers, aandeelhouders en andere kapitaalverschaffers, toeleveranciers, afnemers en andere belanghebbenden. Het bestuur en de raad van commissarissen hebben een verantwoordelijkheid voor de afweging van deze belangen en zijn doorgaans gericht op de continuïteit van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Daarbij streeft de vennootschap naar het creëren van waarde op de lange termijn.

KPN onderschrijft de principes van de Corporate Governance Code en past bijna alle best practice bepalingen toe. Raadpleeg het verlaag hieronder voor meer informatie over hoe KPN de principes en best practice bepalingen van de Corporate Governance Code toepast.

Report
Verslag over de naleving van de Corporate Governance Code
KPN N.V. Statuten
Date Report Type Size