Investor Relations

Corporate
Governance

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het strategische en commerciële beleid van de Raad van Bestuur en op de wijze waarop de Raad van Bestuur de bedrijfsvoering van KPN uitoefent.

Commissarissen worden op voordracht van de Raad van Commissarissen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders benoemd. De genomineerden moeten binnen het profiel voor de Raad van Commissarissen passen. De Centrale Ondernemingsraad heeft een versterkt recht om een aanbeveling te doen voor een voordracht, voor maximaal een derde van de leden van de Raad van Commissarissen. Volgens het profiel moet de Raad van Commissarissen zodanig zijn samengesteld dat leden van de Raad van Commissarissen onafhankelijk van elkaar en van de Raad van Bestuur kunnen opereren. Momenteel bestaat de Raad van Commissarissen van KPN uit acht leden.

Leden van de Raad van Commissarissen treden af volgens een door henzelf opgesteld rooster. Zij treden af in de eerstvolgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders na een zittingsperiode van vier jaar.

Het reglement van de Raad van Commissarissen omvat onder meer de regels ten aanzien van de plichten van de commissarissen, hun bevoegdheden, de werkwijze, het besluitvormingsproces, de goedkeuring van besluiten van de Raad van Bestuur, training en conflictbemiddeling.

De Raad van Commissarissen wordt ondersteund door vier commissies:
Deze commissies staan de Raad van Commissarissen bij in het besluitvormingsproces en rapporteren hun bevindingen aan de Raad van Commissarissen. De commissies zijn niet bevoegd om besluiten te nemen.

Het Reglement van de Raad van Commissarissen is herzien in 2017 en het Profiel van de Raad van Commissarissen in 2013.
Reglement van de Raad van Commissarissen (alleen in het Engels beschikbaar)
Composition and Rotation Plan Supervisory Board

Audit Committee

Het Audit Committee bestaat uit drie leden van de Raad van Commissarissen: de heer Van Bommel (voorzitter), de heer García Moreno Elizondo en mevrouw Sap.

Het Audit Committee heeft als taak toe te zien op met name de (kwaliteit van de) boekhouding en financiële verslaggeving, inclusief kwartaalberichten en jaarverslagen, boekhoudkundig en financieel verslagleggingsbeleid en procedures, (de kwaliteit van) het interne beheersingsysteem en de interne audit-functie, de onafhankelijke externe controle van de jaarrekening, de prestaties en de evaluatie van de externe accountant en de naleving van de relevante wet- en regelgeving.
Reglement van het Audit Committee (alleen in het Engels beschikbaar)

Remuneration Committee

Het Remuneration Committee bestaat uit drie leden van de Raad van Commissarissen: de heer Hartman (voorzitter), mevrouw Zuiderwijk en de heer Sickinghe.

Het is de taak van het Remuneration Committee om de Raad van Commissarissen te onder steunen bij de ontwikkeling en correcte toepassing van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur, waaronder de bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur voor het komende jaar; de individuele bonussen voor leden van de Raad van Bestuur op basis van het beleid inzake prestatiebeloning, behaalde targets en doelstellingen; het toekenningsbeleid voor opties (aan leden van de Raad van Bestuur en andere senior-managers van KPN) en de voorwaarden waaronder opties worden toegekend; evenals voorstellen ten aanzien van de bezoldiging van leden van de Raad van Commissarissen die moeten worden voorgelegd aan de Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 

Reglement van het Remuneration Committee (alleen in het Engels beschikbaar)
Informatie over het bezoldigingsbeleid van KPN is alleen in het Engels beschikbaar op de Engelstalige Corporate Governance pagina en in het Geïntegreerd Jaarverslag 2017.

Nominating & Corporate Governance Committee

Het Nominating & Corporate Governance Committee bestaat uit drie leden van de Raad van Commissarissen: de heer Sickinghe (voorzitter), mevrouw Zuiderwijk en de heer Hartman.

Het is de taak van het Nominating & Corporate Governance Committee om de Raad van Commissarissen te ondersteunen bij de benoeming van leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen en toezicht te houden op het ontwikkelingsbeleid voor het senior-management en het beleid van de onderneming op het gebied van corporate governance.

Reglement van het Nominating & Corporate Governance Committee (alleen in het Engels beschikbaar)

Strategy & Organization Committee

Het Strategy & Organization Committee bestaat uit vijf leden van de Raad van Commissarissen: de heer Haank (voorzitter), de heer Sickinghe, mevrouw Zuiderwijk, de heer Overbeek en de heer Hartman.

Het Strategy & Organization Committee werkt, voorafgaand aan de vergaderingen van de Raad van Commissarissen, samen met de Raad van Bestuur in het voorbereiden van de strategische onderwerpen. Het belangrijkste doel is daarbij de Raad van Commissarissen te voorzien van mogelijke opties op het gebied van toekomstige strategische keuzes. Het Strategy & Organization Committee faciliteert zo diepgaande (industrie) debatten binnen de Raad van Commissarissen, gebaseerd op een gedegen analyse van (en scenario ontwikkelingen met betrekking tot) klanten, technologie, regelgeving en concurrentie.

Reglement van het Strategy & Organization Development Committee (alleen in het Engels beschikbaar)