Investor Relations

Corporate
Governance

Bedrijfscode

KPN wil zich altijd aan de geldende wet- en regelgeving houden. Daarnaast spelen maatschappelijke en ethische waarden en normen een belangrijke rol in onze dagelijkse besluitvorming. We stellen alles in het werk om het vertrouwen dat mensen in ons hebben waar te maken en corruptie tegen te gaan.


Zo werken wij

De KPN Bedrijfscode beschrijft hoe we op een open, integere en maatschappelijk verantwoorde manier (samen)werken en succesvol zijn. Verdeeld over vier deelcodes staat in de bedrijfscode toegelicht hoe we omgaan met onder meer klanten, aandeelhouders, zakelijke relaties, concurrenten, de maatschappij en met elkaar. Sommige deelcodes geven een nadere invulling aan wettelijke regels, zoals het mededingingsrecht en het kartelrecht. Andere deelcodes gaan dieper in op gedragsprincipes die zich richten op veilige en integere omgang met communicatie, informatie en bedrijfsmiddelen.


Interne meldmogelijkheden

KPN moedigt zijn medewerkers aan om vermoedens over het niet-naleven van de KPN Bedrijfscode direct te melden via een van de interne meldmogelijkheden. Mogelijke incidenten kunnen onder meer telefonisch via de Helpdesk Security, Compliance en Integriteit gemeld worden. Ook kan de medewerker terecht bij speciaal aangestelde KPN-vertrouwenspersonen en uiteraard bij zijn of haar eigen manager.

Na een melding stelt een expert van KPN Security en/of KPN Risk &Compliance onderzoek in naar de mogelijke overtreding. De uitkomst van het onderzoek kan leiden tot een disciplinaire maatregel, zoals vastgelegd in de geldende KPN CAO. De uiteindelijke zwaarte van de maatregel wordt mede bepaald door de aard en omstandigheden van het incident, waarbij ontslag niet uitgesloten is. Waar nodig neemt KPN aanvullende maatregelen om een vergelijkbaar incident in de toekomst te voorkomen.


Anonieme meldmogelijkheid

Het is mogelijk om overtredingen van de KPN Bedrijfscode anoniem te melden via de SpeakUp Line: een anonieme meldmogelijkheid waar telefonisch of via een beveiligde en afschermde website contact mee opgenomen kan worden. KPN SpeakUp Line wordt beheerd door een onafhankelijke organisatie. Het is voor medewerkers ook mogelijk om een anonieme brief met de melding te sturen naar de voorzitter van de Raad van Commissarissen.


Risk & Compliance Officer

Sinds 2005 heeft KPN een Risk &Compliance Officer, die de organisatie ondersteunt bij de naleving van de wet- en regelgeving. Daar ligt de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van het compliance- en integriteitsprogramma, in het bijzonder op het gebied van het telecommunicatie- en mededingingsrecht en de KPN Bedrijfscode. De afdeling Risk &Compliance houdt zich dagelijks bezig met nalevingsaspecten binnen KPN en brengt periodiek verslag uit aan de Raad van Bestuur, het Audit Committee van de Raad van Commissarissen en de Autoriteit Consument en Markt.


Politieke giften

KPN doet geen politieke donaties. We vragen externen nooit impliciet of expliciet om relatiegeschenken, giften, uitnodigingen, leningen, donaties of (niet geldelijke) gunsten, ook niet ten bate van goede doelen. Iedere toespeling daartoe is ontoelaatbaar. Daarnaast ontvangen we geen privékortingen of –voordelen van een zakelijke relatie en bieden deze niet aan.

Downloads

Bedrijfscode
Deelcode 1 - Zo gaan we om met elkaar
Deelcode 2 - Zo gaan we om met externe partijen
Deelcode 3 - Zo gaan we om met informatie, communicatie en bedrijfsmiddelen
Deelcode 4 - Zo gaan we om met de maatschappij
Meldprocedure ‘Speak Up’